Šiaulių raj.

Įmonės atliekančios šias paslaugas

Nuotekose susikaupia sunkiųjų metalų ir kitų cheminių medžiagų, pavojingų žmogui bei aplinkai, todėl jos privalo būti išsiurbiamos, nuvežtos į valymo įrenginių rezervuarus ir tinkamai utilizuojamos. Kiekviena savivaldybė yra numačiusi nuotekų dumblo saugojimo vietą bei dumblo perdirbimą ar jo panaudojimą.


Įmonės bei gyventojai gali kreiptis į nuotekas tvarkančias įmones, kurios užtikrins nuotekų dumblo išsiurbimą, pervežimą ir saugojimą ar apdorojimą.