Aktų pakeitimai Archive - Atliekos.lt

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Teisės akto pavadinimas Priėmimo data
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-16
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-16
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. AV-83 „Dėl Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2 priede nustatytiems reikalavimams įgyvendinti patvirtinimo“ pakeitimo
2022-07-28
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. AD1-350 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-07-22
Dėl Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-07-20
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
2022-06-30
Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės transporto priemonių žymėjimo reikalavimų
2022-06-23
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-27
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
2022-05-12