Naujausi teisės aktų pakeitimai

Teisės akto pavadinimas Priėmimo data
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2020-01-18
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-589 „Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-01-13
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-01-07
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-117/D3-196 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-01-06
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 7 PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2019-12-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. RUGPJŪČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-586 „DĖL SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO IR REŽIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2019-12-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-491 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODINIŲ NURODYMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-12-10
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-19
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-10-31