Naujausi teisės aktų pakeitimai

Teisės akto pavadinimas Priėmimo data
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. AV-85 „Dėl Tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimų, tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo judėjimo dokumentų valdymo Aplinkos apsaugos agentūroje ir tarptautinių atliekų vežimo procedūrų ir kontrolės režimo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-07-14
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2020-07-16
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2020-07-16
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2 priedo pakeitimo įstatymas
2020-07-15
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 241, 258, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
2020-07-10
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1 straipsniu įstatymas
2020-07-10
Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi, atliekant šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančių įrenginių patikrinimą, kontrolinio klausimyno patvirtinimo
2020-07-07
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo
2020-07-07
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 12, 31, 33, 37 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas 2020 06 26 Nr. XIII-3196
2020-07-09