Naujausi teisės aktų pakeitimai

Teisės akto pavadinimas Priėmimo data
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-957 „DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ RIBOJIMO, NAUDOJIMO, SURINKIMO IR SUARDYMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO“ PAKEITIMO
2019-09-20
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-09
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2019-08-06
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-08-20
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-07-30
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 555 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 42-02 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-30
Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8, 11-2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2461(2)
2019-07-17
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-07-02
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34-31 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-06-13